Ruch Ochrony Szkoły

27 sierpnia 2022

Rusza nowy ruch społeczny, którego głównym celem jest niedopuszczenie do zniszczenia polskiej edukacji. Towarzystwo Wiedzy Społecznej jest jednym z sygnatariuszy.

Powstał on z inicjatywy trzech stowarzyszeń: Odpowiedzialny Gdańsk, Nauczyciele dla wolności, Rodzice chronią dzieci. Wsparcie zdeklarowało szereg organizacji społecznych, działających dla dobra narodu i państwa polskiego. Wśród nich znalazło się Towarzystwo Wiedzy Społecznej.

Naszym celem jest konsolidacja środowiska i tworzenie szkolnych wspólnot na zasadach dobrowolnego i bezinteresownego zaangażowania wszystkich, którym leży na sercu dobro szkoły i uczniów.
Dobro to rozumiemy jako:
– jasne zdefiniowanie pożądanej funkcji szkoły,
– budowanie autorytetu nauczyciela-mistrza w bezpośrednim kontakcie z uczniem,
– ścisłą współpracę nauczycieli, instytucji szkolnych i rodziców,
– organizację lekcji w szkole, a nie zdalnie,
– ochronę szkoły przed ideologizacją i podważaniem prawdy obiektywnej,
– oparcie organizacji kształcenia, programów oraz metod nauczania o realizm naukowy hołdujący prawdzie,
– ukierunkowanie edukacji na zdobywanie wiedzy oraz rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego,
– wychowanie uczniów do odpowiedzialności, w duchu antropologii chrześcijańskiej,
– ochronę przed wulgarną edukacją seksualną i demoralizacją
– wychowanie patriotyczne osadzone w polskiej tradycji i kulturze,
– wspieranie i integracja uczniów z dysfunkcjami w sposób adekwatny do ich problemów i możliwości oraz unikanie nadużywanej szkodliwej metody włączającej,
– skuteczną kontrolę i nadzór pedagogiczny organów państwa i prawa.


Wywodzimy się z różnych organizacji, stowarzyszeń, grup zawodowych i społecznych, lecz łączy nas jeden cel – nowoczesna bezpieczna szkoła nawiązująca do najlepszych tradycji polskiej oświaty.

Towarzystwo Wiedzy Społecznej dostrzegło zagrożenia, płynące ze zmian w edukacji, w szczególności Edukację Włączającą. Przebadaliśmy dokumenty źródłowe i sporządziliśmy krytyczne opracowanie tego problemu. Będziemy wspierać nowy ruch naszą wiedzą i koncepcjami rozwoju edukacji.

Tutaj nasz raport na ten temat: https://wtowarzystwie.pl/raporty/

Konferencja prasowa, inaugurująca działania ruchu odbędzie się 29 sierpnia o 12.00 przed Ministerstwem Edukacji i Nauki. Zapraszamy do śledzenia działań i współpracy.